Sony Xperia M2 Aqua - Звук, тон на звънене и сила на звука

background image

Звук, тон на звънене и сила на звука

Можете да регулирате силата на звука на тона за звънене както за входящи обаждания и
известия, така и за изпълнение на музика и видео. Можете да настроите устройството си на тих
режим и да зададете ръчно за колко време да бъде в тих режим. Можете и да зададете
предварително кога устройството ви автоматично да бъде в тих режим.

Регулиране силата на звука на звънене с помощта на клавиша за сила на звука

Натиснете клавиша за сила на звука нагоре или надолу.

Регулиране силата на звука на мултимедия с помощта на бутона за регулиране
на силата на звука

Докато се възпроизвежда музика или видео, натиснете бутона за регулиране на силата на
звука нагоре или надолу дори когато екранът е заключен.

Включване на режим на вибрация

Натиснете клавиша за сила на звука надолу или нагоре, докато в лентата на състоянието
се появи

.

Активиране на тихия режим

1

Натиснете клавиша за сила на звука надолу, докато в лентата на състоянието се появи .

2

Изберете интервал от време.

Опции за настройка на тих режим

Без час за край

Държи устройството тихо, докато ръчно не върнете звука.

За един час

Държи устройството тихо за един час. Можете да натискате иконите плюс и минус, за да
регулирате продължителността.

40

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Планиране на тих режим в определени времеви интервали

1

Натиснете клавиша за сила на звука надолу, докато в лентата на състоянието се появи .

2

Натиснете .

3

Открийте и докоснете Дни, маркирайте квадратчетата с отметки за съответните дни, след
което докоснете Готово.

4

За да регулирате началния час, натиснете Начален час и изберете стойност, след което
натиснете OK.

5

За да регулирате крайния час, натиснете Краен час и изберете стойност, след което
натиснете OK. Устройството ви ще остане в тих режим по време на избрания времеви
интервал.

Задаване на изключения при тих режим

Можете да изберете кой тип известия да издават звук при тих режим, както и да филтрирате
изключенията според това от кого идват съответните известия. Най-разпространените видове
изключения са:

Събития и напомняния

Обаждания

Съобщения

Аларми

Позволяване на изключения, които да издават звук в тих режим

1

Натиснете клавиша за сила на звука надолу, докато в лентата на състоянието се появи .

2

Плъзнете надясно плъзгача до Разрешаване на изключения.

Задаване на известия като изключения при тих режим

1

Натиснете клавиша за сила на звука надолу, докато в лентата на състоянието се появи .

2

Натиснете .

3

Под Изключения в тих режим плъзнете надясно съответните плъзгачи.

Свързване на изключения с конкретни типове контакти

1

Натиснете клавиша за сила на звука надолу, докато в лентата на състоянието се появи .

2

Натиснете .

3

Намерете и натиснете Обаждания/съобщения от.

4

Изберете опция.

Разрешаване на аларми да издават звук в тих режим

1

Натиснете клавиша за сила на звука надолу, докато в лентата на състоянието се появи .

2

Плъзнете надясно плъзгача до Разрешаване на аларма.

Разрешаване на дадени изключения да издават звук при предварително зададен
времеви интервал с тих режим

1

Натиснете клавиша за сила на звука надолу, докато в лентата на състоянието се появи .

2

Натиснете .

3

Плъзнете надясно плъзгача до Изключения.

Регулиране на нивата на силата на звука

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Звук и известяване.

3

Плъзнете плъзгачите за силата на звука в желаните позиции.

Също така можете да натиснете бутона за сила на звука нагоре или надолу, след което да
натиснете , за да настроите тона на звънене, възпроизвеждането на мултимедийни
файлове или силата на звука на алармата поотделно.

Настройване на устройството да вибрира при входящи обаждания

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Звук и известяване.

3

Плъзнете надясно плъзгача до Вибриране и при обаждания.

41

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Задаване на тон за звънене

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Звук и известяване > Мелодия на
телефона
.

3

Изберете опция от списъка или натиснете и изберете музикален файл, записан в
устройството ви.

4

За потвърждение натиснете Готово.

Избор на звук за известяване

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Звук и известяване > Звук за известие.

3

Изберете опция от списъка или натиснете и изберете музикален файл, записан в
устройството ви.

4

За потвърждение натиснете Готово.

Някои приложения разполагат със собствени специфични известяващи звуци, които
можете да избирате от настройките на приложението.

Разрешаване на тонове при докосване

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Звук и известяване > Други звуци.

3

Плъзнете надясно плъзгачите до Тонове на цифрова клавиатура и Звуци при
докосване
.