Sony Xperia M2 Aqua - Разговори с няколко души

background image

Разговори с няколко души

Ако сте активирали услугата за чакащо повикване, можете да провеждате разговори с няколко
души по едно и също време. Когато услугата е активирана, бипване ви уведомява при получаване
на друго входящо повикване.

Активиране или деактивиране на чакащо обаждане

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Обаждания > Допълнителни настройки.

3

За активиране или деактивиране на чакащо обаждане натиснете Чакащи обаждания.

Отговаряне на второ обаждане и задържане на текущия разговор

Ако по време на разговор чуете повтарящи се звукови сигнали, плъзнете надясно.

Отхвърляне на второ обаждане

Ако по време на разговор чуете повтарящи се звукови сигнали, плъзнете наляво.

61

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Провеждане на втори разговор

1

По време на разговор натиснете . Показва се регистърът на обажданията.

2

Натиснете , за да се покаже цифровата клавиатура.

3

Въведете номера на получателя, след което натиснете . Първият разговор се поставя на
задържане.

Отговаряне на трето повикване и прекратяване на текущия разговор

Когато получите трето входящо повикване, натиснете Прекрати текущото
обаждане и отговори
.

За отказване на трето повикване

Когато получите трето входящо повикване, натиснете Откажи вход. обаждане.

Превключване между няколко разговора

За да превключите към друг разговор и да задържите текущия, натиснете Превкл.
обаждането
.