Sony Xperia M2 Aqua - অন্য উতসগুলির জন্য অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করা হচ্ছে

background image

অন্য উিসগুবির িন্য অ্যাব্লিয়কেন ডাউনয়িাড করা হয়্ছে

যখি আপিার যন্ত্র Google Play™ ছাড়া অি্য উিসগুনি ফথরক ডাউিরিাড করার জি্য

অিুরমান্ি এ ফসট করা থারক, িখি আপনি প্ররযাজ্য ডাউিরিাড নির্দেনিকা অিুসরণ করার

মাধ্যরম অি্য ওরয়বসাইটগুনি ফথরক সরাসনর অ্যান্লিরকিিগুনি ডাউিরিাড কররি পাররি৷

অজািা বা অনবশ্বস্ত উত্স ফথরক অ্যান্লিরকিি সং্থিাপি করা আপিার যরন্ত্রর ক্ষনি কররি পারর৷ ফকবি

নবশ্বাসরযাে্য উত্স ফথরক অ্যান্লিরকিিগুনি ডাউিরিাড করুি৷ আপিার ফকািও প্রশ্ন বা উর্বিে ফথরক থাকরি

অ্যান্লিরকিি সরবরাহকারীর সারথ সম্পকদে করুি৷

অি্যাি্য উত্স ফথরক অ্যান্লিরকিি ডাউিরিাড করা অিুরমা্ি কররি

1

আপিার ফহাম স্ক্রীি ফথরক, আিরিা চাপুি৷

2

পসটিংস > সুরক্ষা খুঁজুি এবং আিরিা চাপুি৷

3

স্লাইডারটিরক অজ্ঞাি উৎস এর ডািন্রক ফটরি আিুি৷

4

ওয়ক আিরিা চাপুি৷

সঠিকভারব কাজ কররি নকছু অ্যান্লিরকিরির আপিার যরন্ত্রর ডাটা, ফসটিংস এবং নবনভ্নি কাযদোবিীর

অ্যার্সেরসর প্ররয়াজি হরি পারর৷ ফকবিমাত্র আপনি ফয অ্যান্লিরকিিগুনিরক নবশ্বাস কররি ফসগুনি ইিস্টি এবং

অিুমনিসমূহ ন্ি৷

পসটিংস > অ্যােস এর মরধ্য থাকা অ্যান্লিরকিিটিরক আিরিা চাপ ফ্ওয়ার মাধ্যরম আপনি একটি

ডাউিরিাড করা অ্যান্লিরকিরি ফ্ওয়া অিুমনি ফ্খরি পাররি|

30

এটি এই প্রকািিার একটি ই্টোররিট সংস্করণ। © শুধুমাত্র নিজস্ব ব্যবহাররর জি্যই মুদ্রণ করুি।