Sony Xperia M2 Aqua - চিকিৎসা এবং জরুরী যোগাযোগের তথ্য যোগ করা

background image

বচবকৎসা এিং িরুরী পযা্যায়যায়্যর ির্য পযা্য করা

আপনি পনরনচনি অ্যান্লিরকিারি ICE (জরুরী ফক্ষরত্র) িথ্য ফযাে বা সম্পা্িা কররি পাররি৷

আপনি নচনকত্সার নবি্ নববরণ প্ররবি করারি পাররি, ফযমি আপনি ব্যবহার করর থারকি এমি

এিানজদে এবং ঔষধ, এর সারথ ফসই আত্মীয় এবং বন্ধুর্র নবষরয় িথ্য যারি জরুনর ফক্ষরত্র আপনি

িার্র সারথ ফযাোরযাে কররি পাররি৷ ফসট আপ সম্পূণদে হওয়ার পর, আপিার ICE িথ্য সুরক্ষা

িক স্ক্রীণ ফথরকও অ্যার্সেস করা যারব৷ িার মারি হি আপিার স্ক্রীণটি িক থাকরিও,

উ্াহরণস্বরূপ, একটি PIN, প্যাটদোি বা পাসওয়াডদে এর মারধ্যরম, জরুরী অব্থিায় কমদেরি আপিার

ICE িথ্য পুিরুদ্ধার কররি পারর৷

1

প্রধাি পনরনচনি প্দোয় নফরর যাি

2

আররা নবকল্প ফ্খুি

3

ICE িরথ্যর একটি অংি নহসারব আপিার ফমনডক্যাি এবং ব্যন্তিেি িথ্য ফ্খাি

4

ফমনডক্যাি িথ্য

5

ICE পনরনচনি িানিকা

6

িিুি ICE পনরনচনি বিনর করুি

7

নব্্যমাি পনরনচনি নহসারব ICE পনরনচনি ব্যবহার করুি

ICE িরথ্যর একটি অংি নহসারব আপিার ফমনডক্যাি এবং ব্যন্তিেি িথ্য ফ্খারি

1

আপিার ফহাম স্ক্রীি ফথরক, আিরিা চাপুি, িারপরর আিরিা চাপুি৷

2

ICE –িরুরী পক্ষয়ত্র আিরিা চাপুি৷

3

আিরিা চাপুি, িারপরর ি্যব্তি্যি ির্য প্খান ফচকবা্সে নচনহ্নি করুি৷

আপিার নচনকত্সার িথ্য প্ররবি করারি

1

আপিার ফহাম স্ক্রীি ফথরক, আিরিা চাপুি, িারপরর আিরিা চাপুি৷

2

ICE –িরুরী পক্ষয়ত্র আিরিা চাপুি৷

3

আিরিা চাপুি, িারপরর বচবকৎসা সংক্রান্ত ির্য সম্পা্না করুন আিরিা চাপুি৷

4

ই্ছোিুসার িথ্য সম্পা্িা করুি৷

5

সবরিরষ পসি করুন আিরিা চাপুি৷

71

এটি এই প্রকািিার একটি ই্টোররিট সংস্করণ। © শুধুমাত্র নিজস্ব ব্যবহাররর জি্যই মুদ্রণ করুি।

background image

একটি িিুি ICE পনরনচনি যু্তি কররি

1

আপিার ফহাম স্ক্রীি ফথরক, আিরিা চাপুি, িারপরর আিরিা চাপুি৷

2

ICE –িরুরী পক্ষয়ত্র আিরিা চাপুি, িারপরর আিরিা চাপুি৷

3

আপনি যন্ এক বা একানধক অ্যাকাউ্টেগুনির সরঙ্গ আপিার পনরনচনিগুনির সমিয়সাধি

করর থারকি এবং ফকারিা পনরনচি প্রথমবার যু্তি কররছি, িাহরি আপিারক এই

পনরনচনিটি যু্তি কররি অ্যাকাউ্টেটি নিবদোচি করা আবি্যক৷ নবকল্পভারব, আপনি যন্

ফকবিমাত্র এই পনরনচনিটি ব্যবহার এবং সংরক্ষণ কররি চাি িাহরি পকান ি্যাক-আে

রাখয়িন না এ আিরিা চাপুি৷

4

পনরনচনির জি্য ই্ছোিুসার িথ্য প্রনবষ্ট করাি বা নিবদেচি করুি৷

5

সবরিরষ পসি করুন আিরিা চাপুি৷

আপিার ্বিারা নিবদোনচি ICE পনরনচনির কারছ কম করর একটি এমি ফফাি িম্বর থাকা ্রকার যারি

ফকারিা ব্যন্তি আপ্কািীি পনরন্থিনিরি কি কররি পারর৷ যন্ আপিার যন্ত্রটি নিরপমা স্ক্রীি িক ্বিারা

িকও থারক িাহরিও আপিার পনরনচনি অ্যান্লিরকিারি অি্যাি্য িথ্য থাকরিও জরুনর পনররষবার ফিারকর্র

ফকবি ICE পনরনচনির ফফাি িম্বরই ফ্খারিা হরব৷

নব্্যমাি পনরনচনি নহসারব ICE পনরনচনি ব্যবহার কররি

1

আপিার ফহাম স্ক্রীি ফথরক, আিরিা চাপুি, িারপরর আিরিা চাপুি৷

2

ICE –িরুরী পক্ষয়ত্র আিরিা চাপুি, িারপরর আিরিা চাপুি৷

3

ICE পনরনচনিসমূহ রূরপ আপনি ফয পনরনচনিগুনি ব্যবহার কররি চাি ফসগুনিরক নচনহ্নি

করুি৷

4

সবরিরষ সম্পন্ন হয়য়য়ছ আিরিা চাপুি৷

আপিার ্বিারা নিবদোনচি ICE পনরনচনির কারছ কম করর একটি এমি ফফাি িম্বর থাকা ্রকার যারি

ফকারিা ব্যন্তি আপ্কািীি পনরন্থিনিরি কি কররি পারর৷ যন্ আপিার যন্ত্রটি নিরপমা স্ক্রীি িক ্বিারা

িকও থারক িাহরিও আপিার পনরনচনি অ্যান্লিরকিারি অি্যাি্য িথ্য থাকরিও জরুনর পনররষবার ফিারকর্র

ফকবি ICE পনরনচনির ফফাি িম্বরই ফ্খারিা হরব৷

সুরক্ষা িক স্ক্রীণ ফথরক আপিার ICE িথ্য ্ৃি্যমাি কররি

1

আপিার ফহাম স্ক্রীি ফথরক, আিরিা চাপুি, িারপরর আিরিা চাপুি৷

2

ICE –িরুরী পক্ষয়ত্র আিরিা চাপুি৷

3

আিরিা চাপুি, িারপরর পসটিংস আিরিা চাপুি৷

4

ICE িকস্ক্রীয়ন ফচকবা্সেটি নচনহ্নি করুি৷

আপিার ICE িথ্য নডফল্টভারব সুরক্ষা িক স্ক্রীণ ফথরক ্ৃি্যমাি হয়৷

সুরক্ষা িক স্ক্রীণ ফথরক ICE পনরনচনিগুনিরি কি করা সক্ষম কররি

1

আপিার ফহাম স্ক্রীি ফথরক, আিরিা চাপুি, িারপরর আিরিা চাপুি৷

2

ICE –িরুরী পক্ষয়ত্র আিরিা চাপুি৷

3

আিরিা চাপুি, িারপরর পসটিংস আিরিা চাপুি৷

4

ICE-পি কি সক্ষম করুন ফচকবা্সেটি নচনহ্নি করুি৷

নকছু ফিটওয়াকদে এবং/অথবা পনররষবা প্র্ািকারী ICE কি করা সমথদেি িাও কররি পারর৷