Sony Xperia M2 Aqua - সম্পর্কগুলির অ্যাপ্লিকেশনে সদৃশ এন্ট্রিগুলি এড়ান

background image

সম্পক্কগুবির অ্যাব্লিয়কেয়ন স্ৃে এব্ট্রিগুবি এিান

যন্ আপনি আপিার পনরনচনিগুনি একটি িিুি অ্যাকাউর্টের সাহারয্য সমিয়সাধি কররি বা অি্য

উপারয় পনরনচনি িথ্য আম্ানি কররি আপনি পনরনচনিগুনিরি প্ররবরির প্রনিনিনপ বিনর হরি

পারর৷ যন্ এটি ঘরট, আপনি একটি একক এন্ট্রি বিনর কররি এ জািীয় প্রনিনিনপ এন্ট্রিগুনিরি

ফযাে ন্রি পাররি৷ আর যন্ আপনি ভুি করর এন্ট্রিগুনি ফযাে করর থারকি িরব আপনি পরর

আবার ফসগুনি পৃথক কররি পাররি৷

73

এটি এই প্রকািিার একটি ই্টোররিট সংস্করণ। © শুধুমাত্র নিজস্ব ব্যবহাররর জি্যই মুদ্রণ করুি।

background image

পনরনচনিসমূহ নি্কে কররি

1

আপিার ফহাম স্ক্রীি ফথরক, আিরিা চাপুি, িারপরর আিরিা চাপুি৷

2

ফসই পনরনচনিটিরক আিরিা চাপুি ফযটিরক আপনি অি্য একটি পনরনচনির সারথ নি্কে কররি

চাি৷

3

টিপুি, িারপর েবরবচবি বিঙ্ক করুন আিরিা চাপুি৷

4

ফসই পনরনচনিটি যার িথ্য আপনি প্রথম পনরনচনিটির সারথ সংরযাজি কররি চাি িারি

আিরিা চাপুি, িারপরর নিন্চিি কররি ওয়ক আিরিা চাপুি৷ প্রথম সম্পরকদে িথ্যটি

ন্বিিীয় সম্পরকদের সারথ মাজদে হরয় যারব এবং নি্কে হওয়া পনরনচনিগুনি পনরনচনি িানিকারি

একটি পনরনচনি নহসারব প্র্নিদেি হরবিা৷

নি্কে করা পনরনচনিগুনি আিা্া কররি

1

আপিার ফহাম স্ক্রীি ফথরক, আিরিা চাপুি, িারপরর আিরিা চাপুি৷

2

আপিার সম্পা্িা কররি চাওয়া নি্কে করা পনরনচনি আিরিা চাপুি, িরাপর এ

আিরিা চাপুি৷

3

েবরবচবি বিঙ্কমু্তি করুন > আিবিংক করুনআিরিা চাপুি৷