Sony Xperia M2 Aqua - আপনার যন্ত্র আপডেট করা হচ্ছে

background image

আেনার য্ত্রে আেয়ডট করা হয়্ছে

উ্নিনি ও বাে সংরিাধি করা সবদোরপক্ষা কাযদেক্ষমিা ফপরি, আপিারক আপিার যন্ত্রটির সফ্ট্যওয়্যার

আপরডট করা উনচি৷ যখি একটি সফ্টওয়্যার আপরডট উপিভ্য হরব, িখি এটি পনরন্থিনি বারর

্ৃনষ্টরোচর হরব৷ আপনি ম্যািুয়ািীভারব িিুি আপরডটগুনির জি্য পরীক্ষা কররি পাররি৷

সফ্টওয়্যার আপরডট ইিস্টি করার সবরথরক সহজিম পদ্ধনি হি এটি িারনবহীি আপিার যরন্ত্র

ইিস্টি করা৷ িথানপ, নকছু আপরডট ওয়্যাররিস ডাউিরিারডর জি্য উপিভ্য ফিই৷ আপিার যন্ত্র
আপরডট করার জি্য একটি PC ফি Xperia™PC Companion অ্যান্লিরকিাি যা Apple

®

Mac

®

কনম্পউটাররর জি্য ব্যবহার করা যারব।
সফ্টওয়্যার আপরডটগুনি সম্পরকদে আররা িরথ্যর জি্য

www.sonymobile.com/update

এ যাি৷

অপযদো্তি ্থিারির কাররণ আপরডট আকরট ফযরি পারর। আপরডট করার আরে নিন্চিি হি ফয আপিার পযদো্তি

সঞ্চয়্থিাি আরছ।

িিুি সফ্টওয়্যাররর জি্য পরীক্ষা কররি

1

আপিার ফহাম স্ক্রীি ফথরক, আিরিা চাপুি৷

2

খুঁজুি এবং আিরিা চাপুি পসটিংস > পফানটি সম্পয়ক্ক > সফ্টওয়্যার আেয়ডট

িিুি সফ্টওয়্যার িা পাওয়া ফেরি, িাহরি আপিার যরন্ত্র যরথষ্ট ফমমনর খানি িাও থাকরি পারর৷ যন্

আপিার Xperia™ যরন্ত্রর 500 MB-র কম অভ্যন্তরীণ ফমমনর (যরন্ত্র অবন্থিি ফমমনর) খানি থারক, িাহরি

আপনি িিুি সফ্টওয়্যাররর সম্পরকদে ফকারিা িথ্য গ্রহণ কররি পাররবি িা৷ নিম্ননিনখি ফঘাষণা, সঞ্চয়্থিারির

কম হওয়ারক ফবাোরিার জি্য নবজ্ঞন্তি প্যারিরি ্ৃনষ্টরোচর হয়: সঞ্চয়্থিাি ফিষ হরি চরিরছ৷ নসরস্টরমর নকছু

ন্রিয়া কাজ িাও কররি পারর৷ যন্ আপনি এই ফঘাষণাটি ফপরয় থারকি, িাহরি উপিব্ধ িিুি সফ্টওয়্যাররর

ফঘাষণাসমূহ পাওয়ার আরেই আপিারক অভ্যন্তরীণ ফমমনর (যরন্ত্র অবন্থিি ফমমনর) অবি্যই খানি কররি হরব৷

একটি নসরস্টম আপরডট ডাউিরিাড এবং ইিস্টি কররি

1

আপিার ফহাম স্ক্রীি ফথরক, আিরিা চাপুি৷

2

খুঁজুি এবং আিরিা চাপুি পসটিংস > পফানটি সম্পয়ক্ক > সফ্টওয়্যার আেয়ডট

3

ফকারিা নসরস্টম আপরডট উপিব্ধ হরি, ফসটিক আপিার যরন্ত্র ডাউিরিাড কররি

ডাউনয়িাড করুন এ আিরিা চাপুি৷

4

ডাউিরিাড সম্পূণদে হরি, ইনস্টি করুন আিরিা চাপুি এবং ইিস্টরিিিটি সম্পূণদে কররি

অি-নস্ক্রি নির্দেনিকাগুনি অিুসরণ করুি৷

ফঘাষণা প্যারিি ফথরক একটি নসরস্টম আপরডট ডাউিরিাড এবং ইিস্টি কররি

1

ফঘাষণা প্যারিিটি খুিরি পনরন্থিনি বারটি িীরচর ন্রক ফটরি আিুি৷

2

িীরচর ন্রক ফস্ক্রাি করুি এবং কান্খিি নসরস্টম আপরডটটি নিবদোচি করুি, িারপর

ডাউনয়িাড করুন আিরিা চাপুি৷

3

ডাউিরিাড সম্প্নি হবার পরর, যন্ ফঘাষণা প্যারিিটি বন্ধ থারক িাহরি আবার ফঘাষণা

প্যারিিটি খুিুি, িারপরর ইনস্টি করুন আিরিা চাপুি এবং ইিস্টরিিাি সম্প্নি কররি

স্ক্রীরি ফয নির্দেিাবিী আসরছ িা অিুসরণ করুি।

138

এটি এই প্রকািিার একটি ই্টোররিট সংস্করণ। © শুধুমাত্র নিজস্ব ব্যবহাররর জি্যই মুদ্রণ করুি।

background image

কনম্পউটাররর সাহারয্য আপিার ফফািরক আপরডট করা

ই্টোররিটযু্তি কনম্পউটার ব্যবহার করর আপিার যরন্ত্র আপনি সফ্টওয়্যার আপরডট ডাউিরিাড এবং

ইিস্টি কররি পাররি। আপিার একটি USB ফকবি বা Xperia™ Companion সফ্টওয়্যার চানিি
PC বা Apple

®

Mac

®

কনম্পউটার প্ররয়াজি।

আপিার প্ররয়াজিীয় কনম্পউটারর Xperia™ Companion সফ্টওয়্যার িা থাকরি, USB ফকবি ব্যবহার করর

আপিার যরন্ত্রর সরঙ্গ যু্তি করর অি-স্ক্রীি ইিস্টি নির্দেিিা ফ্খুি।

একটি কনম্পউটার ব্যবহার করর আপিার যন্ত্র আপরডট কররি

1

আপিার PC বা Apple

®

Mac

®

কনম্পউটারর Xperia™ Companion সফ্টওয়্যারটি ইিস্টি

ররয়রছ নকিা নিন্চিি করুি।

2

একটি USB ফকবরির সাহারয্য আপিার ফফািরক কনম্পউটাররর সারথ সংযু্তি করুি৷

3

স্বয়ংন্রিয় ভারব শুরু িা হরি Xperia™ Companion খুিুি।

4

কবম্পউটার:: একটি িিুি সফটওয়্যার সিা্তি হরি একটা পপআপ উইরন্ডা ্ৃন্টটরোচর

হয়৷ প্রাসনঙ্গক সফটওয়্যার আপরডটগুনিরক চািারিার জি্য স্ক্রীরি-ফ্ওয়া নির্দেিগুনি অিুসরণ

করুি৷

আপনি USB ফকবি মারফি যন্ত্রটিরক কনম্পউটারর সংযু্তি কররি, আপিারক Xperia™ Companion

সফ্টওয়্যার ইিস্টি কররি প্রম্পট করা হরব অথবা আরে ফথরক আিার প্খায়িন না নিবদোচি িা করর

থাকরি বানিি করুি।