Sony Xperia M2 Aqua - ভেজা এবং ধুলিময় অবস্থায় আপনার যন্ত্রের ব্যবহার

background image

পিিা এিং িুবিময় অিস্থায় আেনার যয়্ত্রের ি্যিহার

আপিার যরন্ত্রর জি/পানি প্রনিররাধক ক্ষমিা নিন্চিি কররি, micro USB ফপাটদে এবং SIM ফমমনর কাডদে

স্লটগুনি বন্ধ থাকা আবি্যক৷

ইিরগ্রস ফপ্রারটকিি ফরটিংস IP65 এবং IP68 ই্ছোিুসারর আপিার স্মাটদে যন্ত্র জি প্রনিররাধকারী

এবং ধূনিকণা অরভ্্য িীরচ সারণীরি ফযভারব ব্যাখ্যা করা হরয়রছ৷ আপিার যরন্ত্রর সম্পরকদে আররা

নিন্দেষ্ট IP িথ্য ফ্খরি

www.sonymobile.com/global-en/legal/testresults/

এ যাি এবং

সম্পনকদেি যরন্ত্রর িারম ন্লিক করুি৷
এই ফরটিংস এর অথদে হি আপিার যন্ত্রটি ধূনিকণা অরভ্্য এবং কম চাপ জি জিপ্রবারহও

সুরনক্ষি থারক, এছাড়াও 30 নমনিট ফথরক 1.5 নমটার েভীরিার ফ্রিি জরি (অ-িবিা্তি)

ফডাবার প্রভাব ফথরক সুরনক্ষি থারক৷
ফসই কাররণ আপনি এই অব্থিায় আপিার যন্ত্র ব্যবহার কররি পাররি:

147

এটি এই প্রকািিার একটি ই্টোররিট সংস্করণ। © শুধুমাত্র নিজস্ব ব্যবহাররর জি্যই মুদ্রণ করুি।

background image

ধুনিময় পনররবরি, ফযমি, একটি েরড়া সমুদ্রসসকরি৷

যখি আপিার আঙ্গুিগুনি ফভজা থারক৷

নকছু চরম আবহাওয়ার অব্থিায়, ফযমি, যখি িুষারপাি বা বৃনষ্ট হয়৷

1.5 নমটার বা িার কম েনভরিা যু্তি সরিজ (অ-িবিা্তি) জরি, উ্াহররণর জি্য ি্ী বা

ফিরকর মি সরিজ জরি৷

একটি ফ্লিানরিযু্তি সুইনমং পুরি|
এমিনক যন্ আপিার যন্ত্র ধুরিা এবং জি প্রনিররাধী হয় িবুও, আপনি অকাররণ এটিরক

অি্যনধক ধুরিা, বানি ও কা্া ররয়রছ এমি পনররবরির মরধ্য বা চরম উচ্চ বা নিম্ন িাপমাত্রা

সরঙ্গ আদ্রদে পনররবরির মরধ্য এটিরক ফবর করা উনচি িয়৷ micro USB এবং SIM কাডদে স্লট

জি/পানি প্রনিররাধকারী এবং ফহডরসট সংরযােকারীটি সমস্ত আবহাওয়া বা পনররবরির জি্য

ে্যারান্টেযু্তি িয়৷
কখিই আপিার যন্ত্ররক িবিা্তি জরি ফডাবারবি িা বা micro USB ফপাটদে বা ফহডরসট জ্যাকটিরক

িবিা্তি জরির সংস্পরিদে আিরবি িা৷ ফযমি, যন্ আপনি সমুদ্রসসকরি থারকি, িরব আপিার

যন্ত্ররক সমুরদ্রর জি ফথরক ্ুরর রাখার কথা মরি রাখরবি৷ এছাড়াও, ফকারিা িরি রাসায়নিরকর

মরধ্য আপিার যন্ত্ররক বার কররবি িা৷ ফযমি, যন্ আপনি িরি নডটাররজ্টে ব্যবহার করর হাি

ন্রয় নডি ধুরয় থারকি, িরব আপিার যন্ত্র নডটাররজর্টের সংস্পরিদে আসা এড়াি৷ ফিাংরা জি

িােরি আপিার যন্ত্রটিরক সরিজ জি ন্রয় ধুরয় ফফিুি৷
আপিার যন্ত্রটির সাধারণ অবচয় িত্সহ ক্ষনি এটির ধুরিা বা আদ্রদেিারক প্রনিররাধ করার

ক্ষমিারক হ্রাস কররি পারর৷ জরি যন্ত্র ব্যবহার করার পর, micro USB ফপাটদে, SIM কাডদে স্লট

বা ফমমনর কারডদের স্লট সহ সমস্ত কভাররর আরিপারির ফক্ষত্রগুনি ফক ভাি করর শুকাি৷
যন্ স্পীকার বা মাইর্রিারফাি নভরজ যায় িাহরি যিক্ষি িা জি পুররাপুনর শুনকরয় যায় িিক্ষি

অবনধ এটি সঠিক ভারব ন্রিয়া িা ও কররি পারর৷ ্য়া করর ফিাট করুি ফয পনররবরির উপর

নিভদেরর করর শুকারি নিি ঘ্টো অবনধ সময় িােরি পারর৷ এই সমরয়, যরন্ত্রর অি্যাি্য ববনিষ্ট্যগুনি

ব্যবহার কররি পাররি যা স্পীকার বা মাইর্রিারফাি ব্যবহার করর িা৷ ব্যাটানর, চাজদোর, হ্যান্ডস্-

ন্রি যন্ত্রগুনি, এবং micro USB ফকবরির মি সমস্ত আিুষনঙ্গক উপকরণগুনি নিরজর ফথরক ধুরিা

বা জি/পানি প্রনিররাধী িয়৷
অপব্যবহার বা আপিার যরন্ত্রর ভ্রান্ত ব্যবহাররর ্রুি এটির ক্ষনি বা ত্রুটি আপিার ওয়াররন্টে

কাভার করর িা (এমি পনররবি ফযখারি প্রাসনঙ্গক IP ফরটিং সীমাবদ্ধিা অনি্রিম হয় িা

সরমি)৷ আপিার যন্ আপিার পণ্য ব্যবাহাররর সম্পরকদে আরও ফকািও প্রশ্ন ফথরক থারক িরব

আমার্র সহায়িা পনররষবা ফথরক সহায়িা পাি৷ এছাড়াও, ওয়াররন্টের িরথ্যর জি্য

গুরুত্বপূণদে

িথ্য

পড়ুি যা আপিার যরন্ত্রর ফসটআপ নির্দেনিকার মাধ্যরম ব্যবহার করা যারব৷