Sony Xperia M2 Aqua - মেমরি এবং সঞ্চয়স্থান

background image

পমমবর এিং সঞ্চয়স্থান

আপিার নডভাইরস নভ্নি ধররির ফমমনর ও সঞ্চয়্থিারির নবকল্প ররয়রছ।

The অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়্থিাি প্রায় 4.9GB এর হয় আর এটি ব্যন্তিেি ফসটিংস এবং ফডটা

ডাউিরিাড হওয়া বা ্থিািান্তনরি সামগ্রী সঞ্চয় করার জি্য ব্যবহৃি হয়৷ ই্টোরিাি সঞ্চয়্থিারি

ফডটা সঞ্চয় করার উ্াহরণগুনি হি, অ্যািামদে, ভনিউম, ভাষা ফসটিংস, ইরমিগুনি, বুকমাকদে,

ক্যারিন্ডাররর ইরভ্টে, ফরটা, নভনডও এবং সঙ্গীি৷

আররা সঞ্চয়্থিাি ফপরি আপনি 32GB পযদেন্ত অপসারণরযাে্য ফমমনর কাডদে ব্যবহার কররি পাররি৷

ই্টোরিাি সঞ্চয়্থিাি মু্তি কররি নমনডয়া ফাইিগুনি এবং নকছু অ্যাপ (িার্র ফডটা সহ) এই

ধররির ফমমনররি সরারিা ফযরি পারর। নকছু অ্যাপ উ্াহরণস্বরূপ, ক্যারমরা অ্যাপ, সরাসনর ফমমনর

কারডদে ফডটা সংরক্ষণ করর।

140

এটি এই প্রকািিার একটি ই্টোররিট সংস্করণ। © শুধুমাত্র নিজস্ব ব্যবহাররর জি্যই মুদ্রণ করুি।

background image

ডাইিানমক ফমমনর (RAM) ফমাটামুটি 1 GB এবং সঞ্চয়্থিাি নহরসরব ব্যবহার করা যারব িা৷

RAM চিমাি অ্যান্লিরকিাি এবং অপাররটিং নসরস্টম পনরচািিার জি্য ব্যবহৃি হয়৷

আপিারক আিা্াভারব একটা ফমমনর কাডদে ্রিয় কররি হরি পারর৷

Android-এ ফমমনরর ব্যবহার সম্পরকদে আররা জািরি

www.sonymobile.com/support

ফথরক আপিার

নডভাইরসর জি্য ফশ্বিপত্র ডাউিরিাড করর পড়ুি।

ফমমনরর কাযদেক্ষমিা উ্নিি করা

সাধারণ ব্যবহাররর ফিাফিরূরপ আপিার যরন্ত্রর ফমমনর ভনিদে হরি থারক৷ যন্ আপিার যন্ত্রটি খুব

ধীরর আরম্ভ হয় বা অ্যান্লিরকিািগুনি যন্ হঠািই বন্ধ হরয় যায় িাহরি আপিার নিম্ননিনখিগুনি

নবরবচিা করা ্রকার:

সবদে্া 100 MB এর ফবি ফাঁকা অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়্থিাি এবং 100 MB এর ফবনি অব্যবহৃি RAM

থাকা ্রকার৷

আপিার ব্যবহার কররছি িা এমি অ্যান্লিরকিিগুনিরক বন্ধ করুি৷

সমস্ত অ্যান্লিরকিারির জি্য ক্যাি ফমমনর সাফ করুি৷

আপনি ব্যবহার কররি িা এমি অ্যান্লিরকিািগুনিরক আিইিস্টি করুি৷

যন্ অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়্থিাি সম্পূণদে হরয় যায় িাহরি অ্যান্লিরকিিগুনি ফমমনর কারডদে সরাি।

অভ্যন্তরীণ ফমরমনর ফথরক ফমমনর কারডদে ফরটা, নভনডও ও সঙ্গীি ্থিািান্তর করুি৷

যন্ আপিার নডভাইস ফমমনর কারডদে থাকা সামগ্রী পড়রি িা পারর িাহরি আপিারক কাডদেটিরক

ফমদে্যাট করার ্রকার হরি পারর৷ মরি রাখরবি ফয আপনি ফমমনর কাডদে ফমদে্যাট করার সারথ

সারথ এরি থাকা সমস্ত নবষয়বস্তু আপনি মুছরি পাররি৷

ফমমনর ন্থিনি ফ্খরি

1

আপিার ফহাম স্ক্রীি ফথরক, এ আিরিা চাপুি৷

2

পসটিংস > সঞ্চয় স্থান খুঁজুি এবং আিরিা চাপুি৷

মু্তি এবং ব্যবহৃি RAM এর পনরমাণ ফ্খরি

1

আপিার ফহাম স্ক্রীি ফথরক, আিরিা চাপুি৷

2

খুঁজুি এবং আিরিা চাপুি পসটিংস > অ্যােস > চিয়ছ

সমস্ত অ্যান্লিরকিারির ক্যাি ফমমনর সাফ কররি

1

আপিার ফহাম স্ক্রীি ফথরক, আিরিা চাপুি৷

2

পসটিংস > সঞ্চয় স্থান খুঁজুি এবং আিরিা চাপুি৷

3

ক্যােড পডটা > ঠিক আয়ছআিরিা চাপুি৷

আপনি িখি ক্যাি ফমমনর সাফ কররি িখি ফকারিা গুরুত্বপূণদে িথ্য বা ফসটিংস হানররয় যারব িা৷

ফমমনর কারডদে নমনডয়া ফাইিগুনিরক ্থিািান্তর কররি

1

ফমমনর কাডদেটি আপিার ফঢাকারি আরছ নিন্চিি করুি৷

2

আপিার ফহাম স্ক্রীি ফথরক, আিরিা চাপুি৷

3

খুঁজুি এবং আিরিা চাপুি পসটিংস > সঞ্চয় স্থান > SD কায়ড্ক পডটা স্থানান্তর করুন

4

ফমমনর কারডদে ্থিািান্তরণ কররি চাি এমি ফাইি প্রকারগুনিরক নচনহ্নি করুি৷

5

স্থানান্তরণ করুন আিরিা চাপুি৷

ফমমনর কারডদে ফকািও অ্যান্লিরকিি সরারিা

1

ফমমনর কাডদেটি আপিার ফঢাকারি আরছ িা নিন্চিি করুি৷

2

আপিার ফহাম স্ক্রীি ফথরক, আিরিা চাপুি৷

3

পসটিংস > অ্যােস খুঁজুি এবং আিরিা চাপুি৷

4

SD কাড্ক ট্যাব বরাবর ফসায়্যাইপ করুি। ফয অ্যাপগুনি সরারিা যারব িার্র একটি

িানিকা ফ্খা যারব।

5

ফয অ্যাপটি সরারি চাি িা নিবদোচি করুি এবং SD কায়ড্ক সরান আিরিা চাপুি৷

অ্যাপটি সরারিার পরর, অ্যাপটির পারি একটি নচনহ্নি টিক বা্সে ফ্খা যায়।

141

এটি এই প্রকািিার একটি ই্টোররিট সংস্করণ। © শুধুমাত্র নিজস্ব ব্যবহাররর জি্যই মুদ্রণ করুি।

background image

চিমাি অব্থিা ফথরক ফকারিা অ্যান্লিরকিি বা পনররষবা বন্ধ করুি

1

আপিার ফহাম স্ক্রীি ফথরক, আিরিা চাপুি৷

2

খুঁজুি এবং আিরিা চাপুি পসটিংস > অ্যােস > চিয়ছ

3

একটি অ্যান্লিরকিাি বা পনররষবা নিবদোচি করুি িারপর রামুন আিরিা চাপুি৷

ফমমনর কাডদে ফমদে্যাট কররি

1

আপিার ফহাম স্ক্রীি ফথরক, আিরিা চাপুি৷

2

খুঁজুি এবং আিরিা চাপুি পসটিংস > সঞ্চয় স্থান > SD কাড্ক মুছুন

3

নিন্চিি কররি, SD কাড্ক মুছুন > সিবকছু মুয়ছ পফিুন আিরিা চাপুি৷

আপনি ফমমনর কাডদে ফমদে্যাট করার সারথ সারথ এরি থাকা সমস্ত নবষয়বস্তু আপনি মুছরি পাররি৷ ফমমনর

কাডদেটি ফমদে্যাট করার আরে আপনি সঞ্চয় কররি চাি এমি ফডটা আপনি ব্যাকআপ নিরয়রছি ফস নবষয়টি

নিন্দেষ্ট করুি৷ আপিার নবষয়বস্তুর ব্যাকআপ নিরি, আপনি এটিরক একটি কনম্পউটারর অিুনিনপ করুি৷

অনধক িরথ্যর জি্য,