Sony Xperia M2 Aqua - আপনার যন্ত্রটিকে কোনো DUALSHOCK™‎ সিরিজের ওয়্যারলেস কন্ট্রোলারের সাথে সংযোগ করা

background image

আপিার যরন্ত্র USB আিুষনঙ্গক সরঞ্জারমর মাইর্রিা USB কারিক্টর সংযু্তি করুি৷

একটি মাইর্রিা USB কারিক্টররর সারথ সমস্ত USB অিুষনঙ্গক উপকরণ আপিার যন্ত্র সমথদেি কররব এমি

ফকারিা ে্যাররন্টে Sony ফ্য় িা৷

আেনার য্ত্রেটিয়ক পকায়না DUALSHOCK™ বসবরয়ির ওয়্যারয়িস

কয়্ট্রিািায়রর সায়র সংয়যা্য করা

আপনি ফকারিা DUALSHOCK™ নসনরজ ওয়্যাররিস কর্ট্রিািার ব্যবহার করর আপিার নডভাইরস

সনঞ্চি ফেমগুনি ফ্লি কররি পাররি। আপনি আপিার য্ন্ত্রটিরক ফকাি TV বা অি্য নডসর্লিরি নমরর

কররি পাররি। স্ক্রীি নমরনরং সম্বরন্ধ আরও িরথ্যর জি্য, ব্যবহারকারী নির্দেনিকার প্রাসনঙ্গক

নবভােটি পড়ুি।

DUALSHOCK™3 ওয়্যাররিস কর্ট্রিািাররর মাধ্যরম একটি ্থিাপি কররি

1

আপিার ফহাম স্ক্রীি ফথরক, আিরিা চাপুি৷

2

খুঁজুি এবং আিরিা চাপুি পসটিংস > Xperia™ সংযুব্তি > DUALSHOCK™3 পিিার

বনয়্ত্রেক

3

কয়্ট্রিািায়র যুগ্মকরণ করুন আিরিা চাপুি এবং প্দোয় প্র্নিদেি নির্দেিাবিী ফমরি চিুি৷